پشتیبانی فنی

خرید یا تامین نرم افزار یا خدمات مشاوره، پایان نیست. ابتدای راه ماست. ابتدای همسفر شدن با هم برای استفاده بهتر از منابع و امکانات کارفرما برای رفع مشکلات کارفرما و رفع نیازهای او و برای اینکه هزینه های بعدی مدیریت شود و اثربخشی محصولات و کارهای انجام شده حداکثر گردد.

کمتر مجموعه ای در کشور تجربه استفاده از نرم افزارها یا خدمات مشاوره را ندارد و همگان بر اهمیت این موضوع واقفند. در همین راستا شرکت اقدام به طراحی سیستم تیکتینگ برای پشتیبانی از مشتریان نموده است و لازم است مشتریان گرامی با استفاده از همان سیستم اقدام به ارسال تیکت های خود نمایند و پاسخهای خود را دریافت کنند.

طبعا در صورت نیاز به باز کردن دسترسی روی سرور مشتری اگر باز نباشد، مراتب به مشتری اعلام می گردد.