مدیریت تغییر در حوزه IT

فرایند مدیریت تغییر در حوزه IT به معنای مجموعه فعالیتهای درخواست، تحلیل، تایید، توسعه، پیاده‌سازی و بازنگری یک تغییر برنامه‌ریزی شده یا برنامه‌ریزی نشده در چارچوب زیرساختهای IT یک سازمان است. این فرایند با ایجاد درخواستی برای تغییر آغاز و با پیاده‌سازی موفق آن به نحوی که حداکثر رضایت‌ در ذی‌نفعان تغییر ایجاد شود پایان می‌یابد.

برای اجرای این فرایند چارچوبهای مختلفی ارائه شده که برخی از آنها کاربرد عمومی و برخی کاربردهای خاص دارند. شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم برای اجرای فرایند مدیریت تغییر از چارچوب «راهنمای رویه‌ها و سیاستهای مدیریت تغییر در حوزه IT»[۱] ارائه شده توسط شرکت Evergreen استفاده می‌کند. این چارچوب برای اجرای فرایند مدیریت تغییر فعالیتهای IT در سازمانها ارائه شده‌ که هم می‌تواند به عنوان یک فرایند پایدار و دائمی در سازمان استفاده شود هم صرفا در یک پروژه خاص و به‌طور موقت استفاده شود. فرایندهای تغییر که در این چارچوب ارائه شده مبتنی بر ساختار خدماتی است که در ITIL برای مدیریت تغییر توصیف شده همچنین پوشش‌دهنده اهداف کنترلی است که در CobiT برای مدیریت تغییر مشخص شده است.

هدف اساسی فرایند مدیریت تغییر در چارچوب فوق، تحقق تغییر مورد نظر به نحوی است که حداقل ریسک، هزینه و تاثیرات ناخواسته بر فعالیتهای جاری سازمان را به دنبال داشته باشد. برای تحقق این هدف بر اساس چارچوب فوق، فرایند مدیریت تغییر در پروژه های IT شامل فعالیتهای اصلی زیر خواهد بود:

  1. درخواست رسمی برای تغییر: هر درخواست تغییری باید رسما و در چارچوب رویه‌های مستندسازی اداری سازمان ثبت و ضبط شود. یک درخواست رسمی تغییر هم شامل شرح درخواست از سوی متقاضی است هم شامل قضاوت فرد یا واحد مسئولی است که باید درباره آن تغییر تصیم‌گیری کند.
  2. طبقه‌بندی و اولویت‌بندی: فرد یا واحد متولی مدیریت تغییرات باید بر اساس میزان فوریت، ابعاد مالی و تبعاتی که تغییر مورد نظر در زیرساختهای سازمان و کیفیت کار واحدها دارد اولویت و نوع تغییر را معین کند.
  3. امکان‌سنجی و تحلیل: فرد یا واحد متولی مدیریت تغییر با مشارکت درخواست‌کننده تغییر و واحد مجری تغییر باید امکان‌پذیری تغییر را ارزیابی کرده و و هزینه‌ها و منافع تغییر را مشخص و با هم مقایسه کند. این اطلاعات منجر به تهیه گزارش تفصیلی ریسکها و عواقب تغییر مورد نظر خواهد شد. در پایان این فعالیت ابعاد فنی و اجرایی تغییر به دقت مشخص شده‌است.
  4. تایید و زمان‌بندی: بر اساس نتایج فعالیت قبل، تغییر مورد نظر طی فرایندهای رسمی فنی و اجرایی تایید یا رد می‌شود. در صورت تایید، زمان اجرای تغییر مشخص و قطعی خواهد شد.
  5. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی: نیازمندی‌های فنی برای ایجاد تغییر در این گام مشخص شده و گامهای لازم برای تامین این نیازمندی‌ها مشخص و مدون می‌شود. این گامها در این مرحله اجرا شده تا تغییر مورد نظر در سازمان پیاده‌سازی شود.
  6. بازنگری پس از پیاده‌سازی: برای اطمینان از اینکه تغییر اجرا شده به اهداف مورد نظر دست‌یافته، پس از پیاده‌سازی لازم است دامنه تغییرات بازنگری شده و درباره تایید نهایی یا اصلاح یا اجرای مجدد فرایندهای تغییر تصمیم‌گیری شود. تماس با کاربران نهایی برای ارزیابی میزان موفقیت تغییر همچنین مستندسازی تغییر هم بخشی از این مرحله است.

 این فعالیتها چارچوبی ژنریک برای مدیریت تغییر است اما متناسب با ابعاد تغییر، اندازه سازمان، تکرارپذیری تغییر، حوزه تغییر، نوع فعالیت‌های سازمان و برخی عوامل دیگر این چارچوب ژنریک برای کاربردهای مختلف مناسب‌سازی می‌شود. در این مستند نمونه‌ای از متدولوژی مدیریت تغییر که مناسب این پروژه بوده مورد استفاده قرار گرفته‌است.


[۱] Change Management Policies & Procedures Guide, Evergreen Systems, 2007

ادمین سایت
در تاریخ 10 جولای 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.