چارچوب معماری سازمانی فدرال(FEAF)

چارچوب معماری سازمانی فدرال (FEAF) به منظور تسهیل امکان تولید و توسعه اشتراکی معماری‏های فدرال میان سازمانهای فدرال توسط CIO عرضه شد. این چارچوب که شاید بتوان به لحاظ نگاه کلانش آن را یک فراچارچوب[۱] نامید، حاوی مطالب فراوانی در مورد چگونگی تولید، فرآیند و مسائل و مخاطرات توسعه معماری در سطح کلان است.

اگر چه FEAF به دلیل سطح بالا بودن چندان برای پیاده سازی معماری مورد توجه قرار نگرفته است اما می‏توان گفت که راهنمائیهای موجود در آن برای بسیاری از آن سازمانها و حتی بخش‏های مختلف سازمانهای بزرگ دولت فدرال مفید بوده است و همچنان مورد استفاده قرار می‏گیرد.

FEAF از چهار سطح و هشت مولفه تشکیل شده است. رویکرد FEAF در سطح بالا با طرح راهبردها و سایر مسائل کلان آغاز شده و به تدریج که به سمت پائین حرکت می‏کند، این مسائل را می‏شکافد تا سرانجام در پائین ترین سطح خود به چارچوب زکمن می‏رسد. البته نسخه‏ای از چارچوب زکمن که FEAF از آن حمایت می‏کند. در واقع همان چارچوب ISA است اما در FEAF پیش بینی شده است که همزمان با تهیه استانداردهایی برای سه ستون بعدی چارچوب زکمن، کل چارچوب تحت پوشش قرار گیرد. مانع بزرگی که در سر راه تحقق این امر وجود دارد، آن است که FEAF متدولوژی دستیابی به معماری EAP است که همانطور که قبلاً ذکر شد تنها به سه ستون اول چارچوب زکمن (ISA) پرداخته است.

هر هشت مولفه در FEAF برای توسعه و نگهداری یک معماری سازمان فدرال مورد نیاز هستند. فرآیند روبه پائین برای هر مولفه بمنظور دست یافتن به جزئیات بیشتر انجام می‏شود که منجر به یک چارچوب معماری چهار سطحی می‏شود. هر سطح درکی برای سطح بعدی مهیا می‏سازد. سه سطح اول FEAF توالی از هشت مولفه‏ای است که منجر به یک ساختار منطقی برای طبقه بندی و سازماندهی نمایشات توصیفی در سطح چهارم معماری فدرال می‏شود. سطوح مختلف چارچوب TEAF عبارتند از:

  • سطح اول :  این سطح بالاترین سطح FEAF است که هشت مولفه مورد نیاز برای توسعه و نگهداری معماری فدرال را معرفی می‏نماید. در این سطح یک مولفه – راه اندازهای معماری – خارجی است و بقیه مولفه‏ها داخلی هستند. ستون اول در جدول ۱ این مولفه ها را نمایش می‏دهد. در واقع در این سطح تنها مولفه ‏های معماری مشخص می‏شوند تا در سطوح بعدی جزئیات آنها بیان شود.
  • سطح دوم : در این سطح جزئیات بیشتری از راه‏ اندازهای معماری و طراحی و اینکه چطور این راه‏ اندازها به یکدیگر مرتبط هستند، بیان می‏شود. در صورتیکه چارچوب را به صورت افقی به دو نیمه تقسیم نمائیم، نیمه بالای چارچوب با حرفه سازمان و نیمه پائین چارچوب با معماری های طراحی مرتبط با حرفه سروکار دارد. این دو نیمه دارای ارتباطی دو طرفه هستند بدین معنی که نیمه بالایی طراحی را انجام می‏دهد و نیمه پائینی، نیمه بالایی را به سطح جدیدی از ارائه خدمات در حمایت از عملیات حرفه هدایت می‏نماید. ستون سوم جدول ۱ سطح دوم FEAF را نمایش می‏دهد.
  • سطح سوم: در سطح سوم، نیمه پائینی چارچوب یعنی نیمه طراحی توسعه داده می‏شود تا معماریهای مختلف – داده، کاربردی و فناوری – را با جزئیات بیشتری نمایش دهد. به عبارت بهتر در این سطح تمرکز روی معماریهای داده، کاربردی و فناوری مقصد، مبدا و گذار سازمان است.
  • سطح چهارم: در این سطح نوع مدلهایی که معماری حرفه و سه معماری طراحی دیگر – داده، کاربردی و فناوری – را توصیف می‏نمایند، تعیین می‏شوند. علاوه بر این در این سطح برنامه ریزی معماری سازمان تعیین می‏شود. در واقع در این سطح بطور واضح بیان می‏شود که چگونه معماری حرفه توسط سه معماری دیگر توسعه و تکامل خواهد یافت.

جدول ۱: مولفه‏های FEAF و نحوه شکست آنها در سطوح اول تا سوم

مولفه(سطح اول)مفهومسطح دومسطح سوم
پیشرانهای معماریمحرکهای خارجی که باعث تغییر در معماری سازمانی فدرال می‏گردند.ناشی از کسب و کار
ناشی از فناوری
جهت گیری راهبردیاطمینان می‏دهد که این تغییرات با کلیت جهت گیری فدرال سازگاری داشته باشد
معماری فعلیوضعیت فعلی سازمانمعماری فعلی کسب و کار
معماری فعلی ICTمعماری فعلی داده
معماری فعلی کاربرد
معماری فعلی فناوری
معماری مقصدوضعیت مقصد برای سازمان مطابق با جهت گیری راهبردیمعماری کسب و کار مقصد
معماری ICT مقصدمعماری داده مقصد
معماری کاربرد مقصد
معماری فناوری مقصد
فرآیندهای انتقالیفرآیندهایی که تغییرات را از معماری فعلی به مقصد در تطابق با استانداردهای معماری اعمال می‏کنند.
بخشهای معماری[۲]زیر مجموعه‏ها، شاخه‏های کسب و کار یا سازمانهای کوچکتر در دل سازمان فدرال کلی
مدلهای معماریمستندات و مدلهای لازم برای مدیریت و پیاده سازی تغییرات در سازمان فدرال را نمایش می‏دهد.مدلهای کسب و کار
مدلهای ICTمدلهای داده
مدلهای کاربرد
مدلهای فناوری
استانداردهااستانداردها، رهنمودهای اختیاری و تجربیات موفق که همگی بر ارتقاء تعامل پذیری متمرکزند

در چارچوب FEAF فرآیندهای انتقالی که در واقع بخشی از طرح گذار را تشکیل می‏دهند، به عنوان یکی از مولفه‏های کلیدی مطرح هستند. در واقع این فرآیندها همانهایی هستند که طرح جامع ICT سازمان را شکل می‏دهند. فرآیندهایی از قبیل طرح جامع سرمایه گذاری ICT، مدیریت سرمایه، هماهنگی سازمانها و کسب وکار اقماری، مطالعه تطبیقی، نظارت و فعالیت‏های کسب سرمایه همگی نمونه‏هایی از این فرآیندها هستند.

مولفه جالب دیگر در این چارچوب، استانداردها هستند که ممکن است گاهی اجباری هم باشند. برخی استانداردها، تثبیت شده‏اند و بعضی دیگر در حال تحولند. فعالیت هایی که در جهت آماده سازی و پیکربندی برای پذیرش استانداردها در سطح سازمان و عملیات آن انجام می‏شود نیز در این مولفه قرار می‏گیرند. استانداردها عمده عبارتند از: استانداردهای امنیتی، داده‏ای، کاربردی و فناوری.


[۱] Meta-Framework

[۲] Architecture Segments

ادمین سایت
در تاریخ 25 آوریل 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.